PERSONAL-ARTIST

Contactgegevens Personal-artist & Graffitifun

Personal artist (Graffitifun)

Graffiti workshops Graffitifun voor iedereen!
Contactpersoon: Michel Steers

GRAFFITIFUN BV EUROPE


Contactgegevens:
Mail:          
info@personal-artist.nl
Tel.nr:       
(+31) (0)615828701
KvK- nr:
60500093

Adres locaties graffiti workshops:      
-Amsterdam, Flevoparkweg (aanrader!)

-Amsterdam, NDSM terrein (in overleg)
-Nieuw Vennep, Schoolstraat
-Vinkeveen, Vinkenkade
-Utrecht, Rooseveltlaan
-Utrecht, Berlijnplein Leidsche Rijn (in overleg)
-Vleuten, Strandboulevard
-Nieuwegein, Lekboulevard
-Rotterdam, John Bruynzeelpad (in overleg)
-Haarlem, Garnenkokerskade (in overleg)
-Locaties door heel de Benelux (en Europa) mogelijk of eigen locatie in overleg

Bij telefonisch geen gehoor, stuur dan even een mailtje. Reactie altijd binnen 1 (werk)dag en uur of sneller!
Informatie over deze locaties is te vinden onderaan de pagina graffiti kinderfeestjes.

Voor reserveringen graag mailen.
Voor kleine vragen: whatsapp mogelijk!

Verklaring KVK en belastingdienst aanwezig + diverse vergunningen gemeente

Personal-Artist
Kwaliteits workshop aanbieder

Like en deel onze pagina op social media en maak elke maand kans om een graffiti workshop te winnen!
Elke maand een winnaar!

Beste keus 2015-2019 graffiti workshop aanbieder van de Benelux!

Graffiti workshops en kinderfeestje beste keus  www.graffiti-aanbieders.nl

Wij zijn verkozen tot beste keus graffiti workshop aanbieder! Onze specialiteit zijn onze Graffitifun graffiti workshops!
Marktleider in graffiti kinderfeestjes!

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

Neem contact met ons op!

Vacatures
Graffitifun workshop begeleider/assistent bijbaan

Een toffe, creatieve en flexibele werkplek bij Graffitifun!
Wij zijn op zoek naar jou!

Als Graffitifun graffiti workshop begeleider/assistent begeleidt je je eigen workshops en zorg je ervoor dat alles soepel verloopt, uiteraard met een team van echte graffiti artiesten en begeleiders om je heen. Je wordt volledig ingewerkt zodat je op den duur zelfstandig aan de slag bij ons kan. Werktijden zijn in overleg i.v.m. de aanvragen(flexibele tijden, meestal in het weekend: geen min. of max. uren). Ideaal dus al bijbaan naast studie of ander werk te combineren.
Wij hebben leuke opdrachten door de gehele Benelux met grote bedrijfsuitjes, bekende mensen, feestjes of evenementen. Ook worden wij regelmatig uitgezonden op tv, hier kan jij ook bij zijn!

In het weekend werken wij voornamelijk in Amsterdam en Utrecht of Nieuwegein
(meerijden met ons team naar locatie is altijd mogelijk).

Wij bieden:
-Een leuk enthousiast team en afwisselende klanten op unieke locaties
-Leuke vergoedingen (indicatie: €15,- / €50,- per uur bruto)
-Flexibele dagen en werktijden (allemaal in overleg, geen verplichtingen)
-Leerdoelen (bijv. presenteren/begeleiden/omgaan met diverse situaties. Wij zien dat dit zeer grote positiviteit heeft op de ontwikkeling maar ook op de studies zoals zelfstandig presenteren met meer zekerheid etc.)

Wij vragen:
-Sociaal en creatief
-Zelfstandig
-Toont initiatief
-Minimaal leeftijd 15 jaar oud (liefst uit omgeving Amsterdam of Utrecht)

Interesse? (of ken je iemand?) Ook stages zijn mogelijk! Ook als ZZP'er!
Stuur dan graag je motivatie en cv door via ons e-mail adres t.a.v. M. Steers
Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:
 
ALGEMEEN
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht uitvoert.
 
1 - OFFERTES
1.1 Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen.
 
2- TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door  Opdrachtnemer digitaal retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor zijn capaciteit elders in te zetten.
2.2 In de opdrachtbevestiging staat volledig omschreven wat de activiteit en overeenkomst inhoudt en eventuele annuleringskosten indien de opdracht afgezegd wordt.
2.3 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
 
3 - MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3  Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is  Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen.
 
4 - UITVOERING VAN DE OPDRACHT
4.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
4.2 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt, om de Opdracht correct uit te voeren.
4.3 Opdrachtnemer is bevoegd de opdracht te verplaatsen of te annuleringen indien de Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of Opdrachtgever de annuleringsvoorwaarden niet heeft bevestigt

5 - INTELLECTUELE EIGENDOM
5.1 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten/programma, waaronder mede begrepen presentaties, ontwerpen, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten van Opdrachtnemer te verveelvoudigen, te open- baren of te exploiteren.
 
6 - BETALING
6.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden contant achteraf na plaatsvinden activiteit betaald te worden of tenzij anders vermeld binnen 14 dagen na plaatsvinden activiteit per bankoverschrijving. Betaling dient te geschieden in op de factuur of schriftelijke mail aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
6.2 Bij overschrijding van de onder 6.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering of  incassomaatregelen voor de rekening van de Opdrachtgever.
6.3 Indien onze diensten plaatsvinden in het buitenland binnen de EU geldt de verlegde BTW regeling.
6.4 Culturele- en kunstinstellingen kunnen vrijgesteld worden van BTW, zie voorwaarden belastingdienst.
 
7 - AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
7.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever
7.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade dat wordt veroorzaakt door deelnemers die zich niet houden aan de regels. Opdrachtgever doet geheel mee op eigen risico, schade kan nimmer worden verhaald op de Opdrachtnemer.
 
8 - CONTRACTSOVERNEMING
8.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
 
9 - TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
9.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.